Turquoise Summer

0


Nails : Kelly Pang
Photography : Nguyễn Long
Makeup : Thúy Miseo
Model : Hạnh Sino


Bước 1: Sơn móng màu xanh.


Bước 2: Dặm đen đầu móng.


Bước 3: Vẽ khung cánh hoa.


Bước 4: Tán màu đen ở trong để tạo gân lá.


Bước 5: Viền trắng xung quanh cánh hoa.


Bước 6: Vẽ lá cùng tông màu.


Bước 7: Chấm bi rồi sơn bóng móng.