Tóc đẹp ngày cưới – Hair comes the bride

0

Hair & Makeup: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: DOMINIC WONG, imanstudios.com
Designer: DEBBIE NGHIEM, ggconnections.com
Model: NANCY VANG

Bước 1: Chia tóc trước, hai bên, & đỉnh đầu như hình. Cột phần tóc còn lại thành đuôi ngựa thấp.
Step 1: Section out the front, the sides and the top as shown. Put the remaining hair in low ponytail.

Bước 2: Uốn đuôi ngựa thành những lọn nhỏ.
Step 2: Curl into small sections until the entire ponytail is curled.

Bước 3: Uốn phần tóc ở đỉnh đầu.
Step 3: Curl the top section.

Bước 4: Kẹp phần tóc phía trên đuôi ngựa (theo hình) bằng kẹp tăm.
Step 4: Gently secure the section above the ponytail with bobby pins.

Bước 5: Uốn một bên tóc ra phía sau. Làm như vậy cho phần tóc phía bên kia.
Step 5: Curl away one side section from face. Repeat on the other side.

Bước 6: Kẹp phần tóc ở hai bên về phía sau.
Step 6: Gently take pieces from sides and pin into the back.

Bước 7: Thả các cuộn tóc ở đuôi ngựa ra.
Step 7: Undo the ponytail’s curls.

Bước 8: Đánh rối phần tóc trước trán rồi cuốn phần đuôi của tóc ra phía sau.
Step 8: Backcomb the bang and curl the end away from face.