Thiên thần và đôi cánh bạc – Bridal Ombre Hair

0


Hair & Makeup: QUYNH-TRAM VU, www.qtbeautycenter.com
Photographer: VUONG VU, www.1abpro.com
Models: JENNIFER NGUYEN & ERICK LE
Gown & Accessories: ELEGANT BRIDAL
Airplane: SOCAL HELICOPTERS, 714.362.7576

Chuẩn bị: Mua blonde hair extension có sẵn kẹp. Chiều dài của extension nên dài hơn tóc của bạn để đạt được màu sáng hơn ở đuôi tóc.
Preparation: Purchase blonde clip-on extensions. Extension length should be longer than your real hair to achieve the lighter color effect at hair ends.

Bước 1: Chia tóc cách đường viền chân tóc 1 inch.
Step 1: Section hair 1 inch away from the hairline.

Bước 2: Dùng kim kéo tóc qua ống metal tube.
Step 2: Pull hair through the metal tube using loop needle.

Bước 3: Dùng kềm xiết metal tubes. Dùng ống tube cột tóc lại trước khi gài extension là cách tốt nhất để giữ cho extension không bị rớt.
Step 3: Clamp the metal tubes. Fastened hair is the best way to keep the extensions in place.

Bước 4: Gài kẹp vô phần tóc được túm lại trong metal tube.
Step 4: Insert the extension clips in between the fastened hair.

Bước 5: Nếu không có sẵn ống metal tube, bạn cũng có thể đánh rối tóc để giúp extension không bị rớt.
Step 5: If metal tubes are not available, the alternative would be teasing.

Bước 6: Xịt keo lên phần tóc đánh rối. Gài extension vô phần tóc này.
Step 6: Hairspray the teased hair. Clip the extension into the teased hair

Bước 7: Cuốn tóc dùng cây uốn cỡ lớn.
Step 7: Curl hair using a large curling iron.

Enjoy your modern look of an effortless hairstyle!