Summer Blast

0


Nails, Hair & Makeup:
KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: CHAU LE, chaulephotography.com
& NHAN HOANG
Photoshop Wizard: ALEXANDRA SERGEYEVA, modelmayhem.com/lexa_retouch
Fashion Designer: DEBBIE NGHIEM, ggconnections.com
Model: PEARLYNN DANG, Miss San Francisco Asia 2011


Step 1:
Apply false nail tips or acrylic and file as desired.
Bước 1: Gắn móng tay giả hay đắp bột lên móng thật rồi dũa theo ý muốn.


Step 2:
Paint 2 layers of white nail polish (let the first layer dry before applying the second)
Bước 2: Sơn 2 lớp nước sơn trắng (để lớp thứ nhất khô rồi sơn nước thứ hai)


Step 3:
Wrap Scotch tape around your nail plates.
Bước 3: Quấn băng keo quanh móng.


Step 4:
Drop a drop of nail polish into the cup of filtered water, then drop a different drop of a different color inside the previous drop and so on.
Bước 4: Nhỏ một giọt nước sơn vào ly nước lọc, rồi nhỏ giọt màu khác vào giữa giọt trước rồi tiếp tục như thế.


Step 5:
Use an orangewood stick to draw the designs from those nail polish drops
Bước 5: Dùng cây có đầu nhọn để vẽ kiểu từ những giọt sơn.


Step 6:
Dip your finger into the design and use the orangewood stick again to crop out the extra layers
Bước 6: Nhúng ngón tay vào mẫu hình rồi dùng cây để lấy ra những phần dư.


Step 7:
Cut the Scotch tape with scissors.
Bước 7: Dùng kéo cắt băng keo.


Step 8:
Use a Q-tip with nail polish remover to clean around the nail plates.
Bước 8: Dùng tăm gòn Q-tip nhúng nước rửa móng để chùi sạch xung quanh móng.