Summer blast‏

0Nails, Hair & Makeup: Kevin Nguyen, comeandmakemeover.com
Photographers: Chau Le, chaulephotography.com & Nhan Hoang
Photoshop Wizard: Alexandra Sergeyeva, modelmayhem.com/lexa_retouch
Fashion Designer: Debbie Nghiem, ggconnections.com
Model: Pearlynn Dang, Miss San Francisco Asia 2011


Step 1
: Apply false nail tips or acrylic and file as desired.

Bước 1: Gắn móng tay giả hay đắp bột lên móng thật rồi dũa theo ý muốn.Step 2: Paint 2 layers of white nail polish (let the first layer dry before applying the second)

Bước 2: Sơn 2 lớp nước sơn trắng (để lớp thứ nhất khô rồi sơn nước thứ hai)

Step 3: Wrap Scotch tape around your nail plates.

Bước 3: Quấn băng keo quanh móng.

Step 4: Drop a drop of nail polish into the cup of filtered water, then drop a different drop of a different color inside the previous drop and so on.

Bước 4: Nhỏ một giọt nước sơn vào ly nước lọc, rồi nhỏ giọt màu khác vào giữa giọt trước rồi tiếp tục như thế.

Step 5: Use an orangewood stick to draw the designs from those nail polish drops

Bước 5: Dùng cây có đầu nhọn để vẽ kiểu từ những giọt sơn.


Step 6: Dip your finger into the design and use the orangewood stick again to crop out the extra layers

Bước 6
: Nhúng ngón tay vào mẫu hình rồi dùng cây để lấy ra những phần dư.

Step 7: Cut the Scotch tape with scissors.

Bước 7: Dùng kéo cắt băng keo.


Step 8: Use a Q-tip with nail polish remover to clean around the nail plates.

Bước 8: Dùng tăm gòn Q-tip nhúng nước rửa móng để chùi sạch xung quanh móng.