Spring Adventure

0

Tạo kiểu với bím tóc – How to braid for special events


Hair & Makeup : QUYNH TRAM, qtbeautycenter.com
Photo : VUONG VU, 1abpro.com
Model : CHARLOTPARIS LE
Helicopter Pilot : DANIEL NGHIEM


Step 1: Tease hair by the crown area and smooth the surface. Part the hair on your favorite side.

Bước 1: Đánh rối phần tóc trên đỉnh đầu và làm mượt lại bề mặt. Rẽ ngôi cho mái tóc.

( 2a )


( 2b )

Step 2a & 2b: Start at the crown, French braid both sides of the parting. Continue curving the braids backward to the back of head.

Bước 2a & 2b: Bắt đầu từ đỉnh đầu, bện tóc kiểu French braid cả hai phía của phần rẽ ngôi. Hướng cho French braid về phía sau.


Step 3: Secure braids from both sides with bobby pins.

Bước 3: Dùng kẹp ghim cài hai bím tóc phía sau đầu.


Step 4: Apply hairspray and curl the hair that is not in braids.

Bước 4: Xịt keo và uốn phần đuôi tóc không được thắt bím.


Step 5: Pull random strands of hair and tuck them under the braids, creating a cascading shape.

Bước 5: Kéo vài lọn và dùng ghim xếp bên dưới bím tóc.