Pink Trellis

0


Nails
: Kelly Pang
Photos : Nguyễn Long


Bước 1: Sơn bóng màu hồng nhạt.


Bước 2: Thêm 1 lớp màu hồng.


Bước 3: Dặm lớp hồng đậm ở xéo móng.


Bước 4: Kẻ sọc xéo màu trắng.


Bước 5: Dùng bột vẽ cánh hoa màu trắng, vàng.


Bước 6: Thêm 1 cánh hoa nữa.


Bước 7: Hoàn chỉnh 3 cánh hoa ở dưới.


Bước 8
: Thêm 1 cánh hoa phía trên.


Bước 9: Thêm 1 cánh hoa nhỏ trên cùng.


Bước 10: Vẽ thêm cánh hoa bên cạnh.


Bước 11: Đính hạt lên móng.