Những điều cần biết về việc khai báo tiền “Tip” cho sở thuế

0

Một trong những vấn đề thường được giới hành nghề thẩm mỹ như nails, tóc, skin care thắc mắc là phải khai báo ra sao về món tiền “tip” nhận của khách hàng.  Vấn đề này khá phức tạp vì còn tùy thuộc vào cách nhận tiền tip (tiền mặt hay hiện vật) hoặc tùy theo tính cách chủ-thợ của nhân viên. Như đã có dịp trình bày trong những loạt bài trước đây, vấn đề khai báo về tiền  “tip” tùy thuộc vào quy chế nhân viên là “independent contractor” (nhân viên độc lập) hay “employee” (người thợ).  Sau đây là một số nguyên tắc căn bản:

Tiền “tip” là lợi tức, buộc người nhận phải báo cáo với sở thuế trong dịp khai thuế hàng năm. Đối với những người được coi là independent contractor – nhân viên độc lập, phải khai báo như số thu hoạch hàng năm trên Schedule “C”.  Đối với employee – người thợ phải khai báo trên mẫu W-2 do chủ cấp và phải khai thuế trên form 1040 hoặc 1040EZ.

Người nhận tiền “tip” như là thợ, phải ghi chép số tiền tip nhận mỗi ngày trên một cuốn sổ có ghi rõ tên chủ, ngày nhận và phải báo cáo cho chủ nhân mỗi tháng số tiền tip trên $20 mỗi tháng (tiền mặt, check, credit card) đã nhận từ khách hàng.  Người chủ sẽ dùng con số này để báo cáo lên sở thuế để ghi nhận trong Form W-2 dùng vào việc đóng tiền cho quỹ Medicare và Social Security (Quỹ An Sinh Xã Hội).  Sổ ghi tiền tip này có thể dùng form 4070A do sở Thuế in trong ấn bản số 1244 xin từ sở thuế.

Nếu không báo cáo số tiền tip này cho chủ, người thợ có thể bị đóng tiền phạt tới 50% trên số thuế phải đóng về Medicare và Social Security.

Trường hợp số tiền người chủ khấu trừ trong tiền lương không đủ để trả tiền thuế cho Medicare và Social Security, người thợ có thể trả lại tiền sai biệt.

Trường hợp người chủ tính tiền tip trong hóa đơn tính tiền khách hàng (thường ở các tiệm ăn hoặc bar), số tiền tip này sẽ được chủ khai báo trong form W-2, box 8 (không ghi trong box 1 ở form W-2) và quy định phần của nhân viên tùy theo thỏa hiệp đôi bên và theo công thức do sở thuế đặt ra dựa trên số bán và số giờ làm việc của người thợ. Nếu tổng số tiền tip người thợ báo cáo cho chủ nhiều hơn số 8% này, số tiền khác biệt được gọi là tiền tip chỉ định (allocated tip) và số tiền này cũng phải báo cáo cho sở thuế trong form khai thuế hàng năm.

Nếu người thợ không báo cáo cho chủ về số tiền tip, cuối năm người thợ phải báo cáo trên mẫu 4137 về thuế Medicare và Social Security và nộp kèm trong mẫu 1040.

Những tiền tip ít hơn $20 mỗi tháng hoặc những tiền tip dưới hình thức quà tặng (thí dụ vé đi xem kịch, thể thao v.v) cũng phải khai như lợi tức trong mẫu thuế hàng năm.

Tóm lại, việc khai tiền tip có tính các bắt buộc, nếu không báo cáo cho chủ và không khai, sẽ bị phạt nếu bị khám phá.  Người thợ cần phải lưu ý và ghi chú cẩn thận hàng ngày những món tiền ngoại lệ này.