Mèo xinh | Cute Kitty

0

HN0A4358OK-r

Nails: KELLY PANG
Photos: WHYNOT

nail-art-layout-7-1

Bước 1: Sơn móng màu đen.
Bước 2: Vẽ khung màu trắng.
Bước 3: Sơn màu trắng vào khung.
Bước 4: Vẽ nơ và khăn quàng cổ.
Bước 5: Hoàn chỉnh mặt.
Bước 6: Vẽ viền và thêm chữ trang trí.