Love Me Tender

0


Nails: KELLY PANG
Photos: NGUYỄN LONG


Bước 1: Sơn móng màu trắng.


Bước 2: Sơn màu đỏ bên móng.


Bước 3: Thêm 2 hình màu hồng bên cạnh.


Bước 4: Vẽ lá màu xanh.


Bước 5: Vẽ gân hoa nhỏ.


Bước 6: Hoàn chỉnh cánh hoa.


Bước 7: Chia cánh hoa ở các hoa bên cạnh.


Bước 8: Viền đen lá.


Bước 9: Vẽ hoa văn & sơn bóng.