Hoa cỏ ban tím

0


Nails
: Kelly Pang
Photos: Nguyễn Long


Bước 1: Sơn topcoat.


Bước 2: Dặm xanh đầu móng.


Bước 3: Vẽ cánh hoa.


Bước 4: Thêm 1 cánh.


Bước 5: Hoàn chỉnh các cánh hoa.


Bước 6: Vẽ cánh hoa trên các móng.


Bước 7: Vẽ lá.


Bước 8: Nhụy hoa màu trắng.


Bước 9: Chấm bi trang trí.


Bước 10: Sơn bóng.