Easy summer nail designs – Vẽ móng đơn giản mùa Hè

0

Cá heo
Dolphin

Bước 1: Vẽ sọc trắng ngang trên nền xanh.

Bước 2: Hoàn chỉnh hình mặt nước.


Bước 3:
Vẽ thân hình cá heo.


Bước 4:
Hoàn chỉnh cá heo và trang trí.

Con cò
Crane

Bước 1:Dặm kim tuyến ở đầu móng.


Bước 2:
Vẽ cây bên trái móng.

Bước 3: Vẽ thân của con cò.

Bước 4: Hoàn chỉnh con cò và dặm kim tuyến vàng trang trí.

Hồ cá
Fish aquarium

Bước 1: Dặm trắng đầu móng để làm mặt nước.


Bước 2:
Vẽ cây màu xanh.


Bước 3:
Vẽ thân con cá.


Bước 4:
Hình hoàn chỉnh.

Mặt trời và Biển
The sun and the sea

Bước 1: Dặm vàng tròn trên đầu móng.


Bước 2:
Vẽ hình sóng nước.

Bước 3: Vẽ hình mặt trời phía trên.


Bước 4:
Hình hoàn thiện.