Cách chăm sóc tóc nối thật

0

Hair & Makeup: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographers: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: ZHANEL ALI

PRODUCTS:
• Suave Dry Shampoo $3.49 @ Walmart
• Lea Journo Shampoo $28 @ Macy’s
• Lea Journo Conditioner $28 @ Macy’s
• Aussie Leave-in Conditioner $3.16 @ Walmart


Step 1:
Wet hair with cool water.
Bước 1: Nhúng tóc ướt bằng nước mát.

Step 2: Shampoo hair thoroughly with Lea Journo Shampoo.
Bước 2: Gội kỹ cho tóc bằng Lea Journo Shampoo.


Step 3:
Rinse, then apply Lea Journo Conditioner .
Bước 3: Xả tóc, rồi xức dầu xả Lea Journo Conditioner.

Step 4: Rinse off and set hair on a towel. Comb through hair with the wide-toothed comb.
Bước 4: Xả tóc rồi trải tóc lên một cái khăn. Dùng lược răng to để chải tóc cho thẳng.

Step 5: Air dry then spray Aussie Leave-in Conditioner.
Bước 5: Để cho tóc khô tự khiên rồi xịt Aussie Leave-in Conditioner.

Step 6: In between shampoos, spray Suave Dry Shampoo to keep hair clean and moist.
Bước 6: Vào những ngày không gội tóc nối, bạn có thể “gội tóc khô” bằng sản phẩm Suave Dry Shampoo để làm tóc sạch và không bị khô.