Các mẫu nail căn bản

0

Đối lập

Bước 1: Sơn xéo đầu móng bằng màu trắng.

Bước 2: Vẽ cánh hoa trắng.

Bước 3: Hoàn thành bông hoa.


Bước 4:
Vẽ gân hoa màu đen.

Bước 5: Chấm bi trắng và đen.

Khép kín

 
Bước 1: Dùng cọ bản vẽ cánh hoa.
 


Bước 2:
Vẽ chồng thêm 2 cánh hoa.

Bước 3: Vẽ lá màu xanh.

Bước 4: Thêm râu trên lá.


Bước 5:
Chấm bi vàng trang trí

Không tựa
 

Bước 1: Chấm nhụy hoa màu trắng.
 

Bước 2: Vẽ cánh hoa.
 

Bước 3: Hoàn thành hoa và cành.
 

Bước 4: Vẽ lá.
 

Bước 5: Chấm bi trang trí.

Kiêu sa

 

Bước 1: Vẽ cánh hoa hồng.

 

Bước 2: Hoàn thành bông hoa.

 

Bước 3: Vẽ hoa văn cong.
 


Bước 4:
Vẽ lá bám trên thân.

 
Bước 5: Chấm bi trang trí.