Cách chăm sóc tóc nối thật

0

How to clean and maintain human hair extension


PRODUCTS:

  • Suave Dry Shampoo $3.49 @ Walmart
• Lea Journo Shampoo $28 @ Macy’s
• Lea Journo Conditioner $28 @ Macy’s
• Aussie Leave-in Conditioner $3.16 @ Walmart


Step 1: Wet hair with cool water.
Bước 1: Nhúng ướt tóc bằng nước mát.


Step 2: Shampoo hair thoroughly with Lea Journo Shampoo.
Bước 2: Gội kỹ cho tóc bằng Lea Journo Shampoo.


Step 3: Rinse, then apply Lea Journo Conditioner .
Bước 3: Xả tóc, rồi xức dầu xả Lea Journo Conditioner.


Step 4: Rinse off and set hair on a towel. Comb through hair with the wide-toothed comb.
Bước 4: Xả tóc rồi trải tóc lên một cái khăn. Dùng lược răng to để chải tóc cho thẳng.


Step 5: Air dry then spray Aussie Leave-in Conditioner.
Bước 5: Để cho tóc khô tự khiên rồi xịt Aussie Leave-in Conditioner.


Step 6: In between shampoos, spray Suave Dry Shampoo to keep hair clean and moist.
Bước 6: Vào những ngày không gội tóc nối, bạn có thể “gội tóc khô” bằng sản phẩm Suave Dry Shampoo để làm tóc sạch và không bị khô.