Bới tóc dự tiệc

0


Hair & Makeup: KEVIN NGUYEN, comeandmakemeover.com
Photographer: DOMINIC WONG, imanstudios.net
Model: MIMI LE

Products:

   • Big Sexy Hair Mouse $13.27@ Walmart
• Big Sexy Hair Volume Spray $13.59 @ Walmart
• Big Sexy Hair Heat Protector $ 8.59 @ Walmart
• Hot Tools 1 & ½ Curling Iron $42.59 @ Target


Bước 1: Chẻ tóc phía trước, chải phần tóc còn lại ra sau rồi kẹp lại tạo độ phồng rồi cột tóc lên.
Step 1: Part front of the hair, brush the rest of hair back and pin up for volume. Then wrap the rest of hair up.


Bước 2: Kẹp dây đeo cổ từ dưới ót rồi quấn tròn từ bên này qua bên kia.
Step 2: Pin necklace at the base of the neck to other side, and then wrap it backward.


Bước 3: Chia tóc ở phía sau ngang qua lỗ tai rồi cột lên.
Step 3: Separate underside of hair across the ears and pin it up.


Bước 4: Bện phần tóc phía sau thành 2 phần rồi quấn xung quanh.
Step 4: Braid the back hair into 2 braids and wrap them around.


Bước 5: Uốn phần tóc phía sau bằng máy uốn tóc 1 & ½.
Step 5: Curl the back hair with 1½ curling iron.


Bước 6: Cuộn tóc phía sau thành những lọn cong.
Step 6: Arrange the curls into the loops.