Aquatic fun | Vui hè với biển

0

up-nail-art-up-layout-8-1

Nails KELLY PANG
Photos NGUYỄN LONG

nail-art-up-layout-8-1

Bước 1: Sơn móng màu trắng và dặm thêm màu xanh.
Bước 2: Vẽ thân cá ngựa.
Bước 3: Vẽ bụng cá màu vàng.
Bước 4: Thêm vây cá.
Bước 5: Chấm mắt màu trắng.
Bước 6: Hoàn chỉnh mắt.
Bước 7: Viền đen thân cá.
Bước 8: Vẽ thêm hình sao biển.
Bước 9: Sơn bóng và đính hạt.