11 câu nói của Barack Obama mà mọi người cha nên nghe

0
120

Là một người cha, và cũng từng là Tổng thống nước Mỹ, Barack Obama có nhiều phát biểu hay về vai trò của người cha trong gia đình:

Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images

Làm một người đàn ông
“What makes you a man is not the ability to have a child — it’s the courage to raise one.” ― Phát biểu trong Ngày của Cha tại Apostolic Church of God in Chicago, 2008

“Điều khiến bạn trở thành một người đàn ông không phải là khả năng tạo ra một đứa con – mà là dũng khí nuôi dạy nên một đứa con.”

Làm cha
“As fathers, we need to be involved in our children’s lives not just when it’s convenient or easy, and not just when they’re doing well — but when it’s difficult and thankless, and they’re struggling. That is when they need us most.” ― Đăng trên Parade magazine, 2009

“Là những người cha, chúng ta cần tham gia vào cuộc sống của con chúng ta không phải chỉ khi thời điểm thuận tiện hay dễ dàng, và không phải chỉ khi chúng ngoan ngoãn – mà là khi hoàn cảnh khó khăn và chúng ta không được đền đáp, và chúng đang gặp trở ngại. Đó là lúc chúng cần chúng ta nhất.”

Dạy con có lòng tốt
“We need to show our kids that you’re not strong by putting other people down — you’re strong by lifting them up. That’s our responsibility as fathers.” ― Phát biểu mừng Ngày của Cha, Apostolic Church of God in Chicago, 2008

“Chúng ta cần cho con chúng ta thấy rằng con không mạnh lên bằng cách áp bức người khác – con mạnh lên bằng cách giúp đỡ họ. Đó là trách nhiệm của chúng ta khi làm những người cha.”

Nuôi dạy con gái
“It’s up to us to say to our daughters, don’t ever let images on TV tell you what you are worth, because I expect you to dream without limit and reach for those goals.” ― Phát biểu mừng Ngày của Cha, Apostolic Church of God in Chicago, 2008

“Chúng ta cần nói với con gái mình rằng, đừng để những hình ảnh trên TV quyết định giá trị của con, mà bố mong rằng ước mơ của con không bị giới hạn và con sẽ phấn đấu cho những mục tiêu đó.”

Nuôi dạy con trai
“It’s up to us to tell our sons, those songs on the radio may glorify violence, but in my house we give glory to achievement, self-respect and hard work. It’s up to us to set these high expectations. And that means meeting those expectations ourselves. That means setting examples of excellence in our own lives.” ― Phát biểu mừng Ngày của Cha, Apostolic Church of God in Chicago, 2008

“Chúng ta cần nói với con trai mình rằng, những bài hát trên radio có thể tôn vinh bao lực, nhưng trong nhà mình, chúng ta tôn vinh thành công, lòng tự trọng và đức tính cần cù. Chúng ta cần đề ra những kỳ vọng cao đó. Và điều đó nghĩa là bản thân những người bố như chúng ta phải đáp ứng được những kỳ vọng đó. Điều đó nghĩa là làm gương về sự kiệt xuất trong chính đời sống chúng ta.”

Về giáo dục
“Michelle and I know that our first job, our first responsibility, is instilling a sense of learning, a sense of a love of learning in our kids. And so there are no shortcuts there; we have to do that job. And we can’t just blame teachers and schools if we’re not instilling that commitment, that dedication to learning, in our kids.” ― Nhận định về chiến dịch No Child Left Behind, 2011

“Michelle và tôi biết rằng công việc đầu tiên của chúng tôi, trách nhiệm đầu tiên của chúng tôi, là hun đúc nơi con mình ước mơ học tập, tình yêu cho việc học. Và vì không có lối tắt cho việc đó; chúng tôi phải thực hiện nó. Và chúng ta không thể cứ đổ lỗi cho giáo viên và nhà trường nếu chúng ta không nuôi dưỡng quyết tâm, lòng ham học của con mình.”

Về những sai lầm
“I’m still practicing, I’m still learning, still getting corrected in terms of how to be a fine husband and a good father. But I will tell you this: Everything else is unfulfilled if we fail at family, if we fail at that responsibility.” ― Phát biểu trong lễ bế giảng tại trường Morehouse College, 2013

“Tôi vẫn đang thực hành, tôi vẫn đang học hỏi, và đang được sửa chữa để làm một người chồng tốt và một người cha tốt. Nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này: Mọi thứ khác đều vô nghĩa nếu chúng ta thất bại trong việc chăm lo cho gia đình, nếu chúng ta thất bại trong nhiệm vụ đó.”

Về sức mạnh của người cha
“Whether biological, foster, or adoptive, they teach us through the encouragement they give, the questions they answer, the limits they set, and the strength they show in the face of difficulty and hardship.” ― Phát biểu trong Ngày của Cha, 2012

“Dù họ là cha ruột, người chăm sóc tạm thời hay cha nuôi, họ dạy dỗ chúng ta bằng lòng can đảm họ có, những câu hỏi mà họ giải đáp, những giới hạn họ vạch ra, và sức mạnh họ thể hiện khi đối mặt khó khăn và vất vả.”

Về nhiệm vụ của một người cha
“Every father bears a fundamental obligation to do right by their children.” ― Phát biểu trong Ngày của Cha, 2012

“Mỗi người cha phải gánh một trách nhiệm cơ bản là phải cư xử đúng với con mình.”

Về những khoảnh khắc quý giá
“In the end, that’s what being a parent is all about — those precious moments with our children that fill us with pride and excitement for their future, the chances we have to set an example or offer a piece of advice, the opportunities to just be there and show them that we love them.” ― Phát biểu trong Ngày của Cha, 2011

“Suy cho cùng, đó là ý nghĩa của việc làm cha mẹ – những khoảnh khắc quý giá chúng ta có với con mình sẽ khiến lòng chúng ta tràn ngập tự hào và phấn khởi khi nghĩ về tương lai của con, những cơ hội để chúng ta làm gương hoặc cho con lời khuyên, những cơ hội chỉ để chúng ta ở bên con và cho con thấy chúng ta yêu thương chúng.”

Về tình yêu vô điều kiện
“Above all, children need our unconditional love — whether they succeed or make mistakes; when life is easy and when life is tough.” ― Phát biểu trong Ngày của Cha, 2011

“Trên hết, con trẻ cần tình yêu vô điều kiện của chúng ta – dù chúng thành công hay chúng phạm sai lầm; khi cuộc sống thuận lợi và khi cuộc sống khó khăn.”

Triệu Khánh Ngọc – VietBeauty Magazine